Archive for the Człowiek i jego przyszłość Category

HISTORIA KAŻDEGO SPOŁECZEŃSTWA

Oprócz tego historia każdego społeczeństwa, w każdej formacji obfituje w liczne, niejako drugorzędne konflikty, które nieraz przybierają na sile, kiedy indziej znów, w obliczu większych niebezpieczeństw (np. obawy przed wzrostem siły innej klasy), zmieniają się w mniej lub bardziej długotrwałe alianse między klasami czy odłamami klasowymi (np. dzieje stosunków między feudalnymi właścicielami ziemskimi i umac­niającą swe wpływy burżuazją, stosunki między magnaterią polską i drobną szlachtą).Konflikt strukturalny, podobnie zresztą jak i relacje między mnymi klasami w kategoriach interesów, są — tak jak i same klasy zja wiskiem obiektywnym, niezależnym od woli i świadomości jednostek w nie uwikłanych. Uzmysłowienie sobie przez członków poszczególnych klas istnienia i charakteru interesów łączących i dzielących je od in­nych prowadzi do wytworzenia się postaw antagonistycznych, które w okresach kryzysowych, zaostrzenia się sprzeczności, zazwyczaj wiodą do różnych form walki klasowej.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA

W zależności od stopnia wykrystalizowania i okrzepnięcia klasy, a także od ogólnej sytuacji ekono­miczno-społecznej i politycznej, walka ta przybiera różne postacie. Członkowie jej mogą stawiać przed sobą różne cele, począwszy od osiągnięcia tylko pewnych niewielkich koncesji ze strony klasy panu­jącej, poprzez stosunkowo daleko posunięte żądania w zakresie redystry­bucji dóbr w ramach danej formacji, do obalenia i radykalnej zmiany istniejącego porządku ekonomicznego, do sięgnięcia po władzę politycz­ną, pozwalającą umocnić i utrwalić zdobycze w płaszczyźnie ekonomicz­nej, do szerzenia własnej ideologii, własnej wizji społeczeństwa i misji dziejowej poszczególnych jego części.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

TAK SIĘ DZIEJE

Tak dzieje isię w przypadku klas antagonistycznych, pomiędzy którymi istnieje konflikt strukturalny, i w przypadku klas nowych nie mieszczących się w ramach danej for­macji, które dążą do zerwania pęt hamujących ich dalszy rozwój.Równocześnie trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż ludzie żyjący w -poszczególnych epokach często nie tylko nie uzmysławiali sobie obiektywnie istniejącej klasowej struktury, ale niekiedy postrze­gali inne różnice i przedziały w obrębie społeczeństwa. Te inne podziały (np. kastowe, stanowe, uwarstwienia) również mają charakter obiektyw­ny, a zajmowane w nich miejsce oznacza realne, zróżnicowane przywi­leje i ograniczenia, usankcjonowane panującymi w danym czasie pisa­nymi i niepisanymi kodeksami praw i powinności.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

SPOŁECZEŃSTWO DANEGO OKRESU

I tak np w społeczeństwie okresu feudalnego, wykształcone i ugrun­towane podziały stanowe przecinały się z przynależnością klasową. Przynależność do stanów, zdobywana poprzez urodzenie bądz znacznie rzadziej — nobilitację, wyznaczała szansę życiową poszczegól­nych jednostek, otwierając jedne drogi i zamykając — w sposób trudny do przezwyciężenia — inne, na co dzień zaznaczając się odmiennymi ubiorami, różnymi przymiotnikami określającymi w dokumentach oficjal­nych stan osobnika itd. W skład każdego stanu (stany podstawowe: szlachta, mieszczaństwo, chłopi oraz stan odrębny – duchowieństwo) wchodziły jednostki należące do różnych klas społecznych. Do stanu szlacheckiego należała przede wszystkim szlachta, stanowiąca klasę feudałów, ale oprócz niej również szlachta zagonowa, sama uprawiająca swoje niewielkie włości, oraz szlachta—gołota żyjąca już wyłącznie z pracy najemnej.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

DALEKO OD PRAWDY

Ta charakterystyka mieszczaństwa była równie daleka od prawdy, jak i poprzednio przedstawiony opis innych stanów. Chastellain nie dostrzega jeszcze lub nie chce dostrzegać rzeczywistej roli, jaką już wówczas odgrywało mieszczaństwo. W skład stanu trzeciego, silnie wewnętrznie zróżnicowanego, wchodzili bowiem zarówno patrycjusze, których potęga niejednokrotnie już dawała s,ię we znaki szlachcie, jak i drobni towarzysze cechowi, głoszący hasła wolnościowe. Jakże inaczej — niż w oczach cytowanego apologety feudalnego po­rządku społecznego — przedstawia się obraz tych samych klas widziany oczyma chłopów i mieszczan.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

ZNIESIENIE PODZIAŁÓW

Kapitalizm zniósł stanowy podział społeczeństwa feudalnego. Ale i tu oprócz struktury klasowej funkcjonuje układ zróżnicowań społecznych wyznaczonych innymi kryteriami obiektywnymi (zamożność, kwalifika­cje, miejsce zamieszkania itp.) oraz subiektywnymi (prestiż). Przy ich pomocy poszczególne jednostki i rodziny są lokowane na kolejnych szczeblach drabiny społecznej. Jest to zatem inny niż klasowy rodzaj strukturalizacji społeczeństwa; obraz stratyfikacji społecznej krzyżuje się tu z marksowską wizją klasowych podziałów społecznych. Powstaje pytanie, który z nich jest częściej dostrzegany przez społeczeństwo? Obserwacje różnorodnych społeczeństw wykazują, że istotną rolę w kształtowaniu aspiracji życiowych, jako układy odniesienia dla człon­ków poszczególnych grup społecznych, odgrywają grupy wyodrębniane na podstawie kombinacji cech obiektywnych i subiektywnych.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

WYSOKI PRESTIŻ

Wysoki prestiż, przypisywany pewnym jednostkom i grupom, mały zaś — in­nym, wynika z systemu wartości przyjętego przez całe dane społeczeń­stwo lub przez jego poszczególne części. On to właśnie określa dążenia jednostek, ich potrzeby i sposoby zaspokajania, steruje działaniami. Tak dzieje się zazwyczaj w społeczeństwach mocno zintegrowanych. Nato­miast w sytuacjach kryzysowych, gdy konflikty społeczne zaczynają występować z całą ostrością, podział klasowy wysuwa się na czoło. Przeciwieństwa klasowe stają się wówczas bardzo wyraźne, zmuszając jednostki i grupy do zdania sobie w pełni sprawy ze swego miejsca w społeczeństwie, ale widzianego już w kategoriach podziałów i anta­gonizmów klasowych.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

PAŃSTWO

Dzieje władzy są znacznie dłuższe niż dzieje państwa; życie zbiorowe wymagało istnienia ośrodków koordynujących działania członków spo­łeczności. Przez bardzo długi okres czasu podstawową jednostkę społeczną sta­nowił ród; rody wchodziły w skład nadbudowanej nad nimi fratrii i ple­mienia; pokrewieństwo wyznaczało organizację. Władzę sprawowali na­czelnicy rodów, którzy wchodzili w skład rady plemenia. Członkowie rodu posiadali bezpośredni wpływ na sprawujących władzę: mieli prawo ich oceniać, mogli wpływać na podejmowane uchwały. Przykładu tego typu mechanizmów wiodących do sprawowania władzy dostarczają obserwacje ludów jeszcze współcześnie żyjących we wspólnotach ro- dowo-plemiennych.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

W KAŻDEJ SPOŁECZNOŚCI

„W każdej społeczności na Wyspach Triobranda — pisał B. Malinow­ski z początkiem XX w. — istnieje człowiek sprawujący najwyższą wła­dzę, choć często zakres jej nie jest zbyt duży. W wielu wypadkach jest on tylko primus intei paies — pierwszym w równej sobie grupie star­szyzny wioskowej, który wspólnie rozważa wszystkie ważne sprawy i podejmuje decyzje za powszechną zgodą. Musimy jednak pamiętać o  tym, że niewiele pozostaje tu miejsca na wątpliwości czy deliberacje; krajowcy bowiem we wszystkich, zarówno we wspólnie, jak i indywidu­alnie podejmowanych przedsięwzięciach działają zawsze wedle trady­cyjnych i konwencjonalnych wzorów postępowania. Stąd też naczelnik wioskowy nie jest z reguły niczym więcej niż mistrzem ceremonii ple­miennych…”

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

ZNACZENIE WODZA

Znaczenie wodza, jego ranga i zakres posiadanej władzy zależą od tego, z jakiego klanu on pochodzi. Jest naczelnikiem swojej wioski, przy czym mieszkańcy sąsiednich również uważają się za jego podwładnych. W razie zagrożenia czy wojny obowiązani są występować w roli sprzy­mierzeńców, zebrać się w wiosce wodza i służyć mu swoją pomocą. Również i w innych sytuacjach, codziennych, gdy potrzebuje np. ro­botników do wykonania określonych prac, podwładni dostarczają mu potrzebnej siły roboczej; poza tym składają różnorodne dary przewi­dziane zwyczajem. Toteż wódz jest człowiekiem najzamożniejszym i ko­rzysta zarówno w sytuacjach zwykłych, jak i w szczególnych, z pomocy swoich podwładnych. Jego znaczenie potęguje funkcja, jaką spełnia podczas ważniejszych obrzędów religijnych, gdzie pełni rolę mistrza ceremonii.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.