Archive for the Człowiek i jego przyszłość Category

PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI

Do jego przywilejów, a zarazem obowiązków, należy nagra­dzanie i karanie podwładnych. Sprawiedliwość wymierza korzystając z pomocy najlepszych czarowników, których zawsze ma do swojej dyspozycji; czarna magia dostarcza środków karzących przewinienia. Wódz ze względu na swoją przynależność klanową, bogactwo, zakres władzy oraz osobiste cechy cieszy się zazwyczaj ogromnym szacunkiem również u mieszkańców nie podporządkowanych mu wiosek. W Afryce królem często zostawał czarownik, szczególnie zaklinacz deszczu. Do awansu tego przyczyniała się zapewne bojaźń, która go otaczała, i bo­gactwa, jakie nagromadził, wykonując swój zawód.Drogi wiodące na piedestał najwyższej władzy w społeczeństwach przedklasowych, podobnie zresztą jak i w bardziej skomplikowanych, są różne.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

OPIS PLEMION

Przedstawiony za B. Malinowskim opis plemion z Wysp Triobranda ukazuje typ władzy w znacznym stopniu tradycyjnej, o której zakresie decyduje często przynależność klanowa. Występują tu również elementy władzy legalnej, gdyż zostaje ona powierzona osobnikowi przez społeczeństwo (wybór wodza spośród starszyzny) lub jego część do tego uprawnioną na mocy panujących tam stosunków społecznych. Natomiast przykład królów, którzy zdobyli pozycję wodza dzięki swoim szczegól­nym talentom czy sprytowi (charyzmie), stanowi idealną ilustrację typu władzy charyzmatycznej. Osobnik sprawujący najwyższą władzę jest stale kontrolowany i oce­niany; jeśli nie spełnia oczekiwań poddanych, bywa w sposób mniej lub bardziej drastyczny karany, a nawet zmuszany do ustępowania z zajmowanego urzędu.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

POZYCJA PUBLICZNA

„Pozycja publiczna czarownika jest zaiste bardzo niepewna. Tam bo­wiem, gdzie ludzie wierzą, że od jego władzy zależny jest deszcz, światło słoneczne i plony ziemi, przypisują posuchę i nieurodzaj jego karygodnej niedbałości lub złośliwemu uporowi i odpowiednią mu wymierzają karę. W Afryce wódz, który nie sprowadzi na czas deszczu, często bywa ska­zywany na banicję lub zabijany. W niektórych okolicach Afryki Za­chodniej, gdy modlitwy i ofiary składane królowi nie przynoszą deszczu, poddani związują go sznurami i siłą zaciągają do grobu przodków, by od nich uzyskał potrzebny deszcz. Bandżarowie w Afryce Zachodniej przypisują swemu królowi moc sprowadzania deszczu lub dobrej po­gody. Jak długo pogoda dopisuje, zasypują go darami w postaci bydła i zboża. Gdy jednak długotrwała susza lub deszcz zagrażają plonom, tak długo maltretują go i biją, aż pogoda się zmieni. Gdy zbiory zawiodą lub gdy fala przy brzegu jest tak wysoka, że uniemożliwia połów ryb, lud Loange oskarża swego króla o „złe serce” i zmusza go do ustą­pienia”

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

CYTOWANE PRZYKŁADY

Z cytowanych przykładów, charakterystycznych dla opisywanego typu społeczeństw, widać wyraźnie, iż w warunkach stosunkowo prostej struktury wewnętrznej (względna równość członków społeczności) wład­ca jest przede wszystkim obowiązany dbać o interesy swych poddanych i przed nimi odpowiedzialny. Opieszałość króla w sprowadzaniu deszczu czy odpowiednio obfitych ławic rybnych, niezapewnienie podstawowych warunków egzystencji członkom społeczeństwa — to najważniejszy po­wód, by go ukarać.Bogactwo stanowi wprawdzie ważny atut przy ubieganiu się o wła­dzę oraz w okresie jej sprawowania, niemniej nie ma ono charakteru indywidualnej własności w tym sensie co w społeczeństwach klasowych. Wódz w myśl ustalonych i przestrzeganych zasad postępowania musi oddawać część swych zasobów bądź w formie odpłatności za usługi wy­konywane przez poddanych, bądź w formie uczt plemiennych, których koszty ponosi.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

DŁUGOTRWAŁY PROCES

Nierównomierna dystrybucja coraz większych nadwyżek uzyskiwa­nych dzięki ustawicznie doskonalonym sposobom produkcji prowadziła w dziejach społeczeństw ludzkich do wytworzenia klas o rozbieżnych, często sprzecznych interesach i państwa jako organu stojącego na straży nowego ładu społecznego.Powstanie państwa było procesem długotrwałym, polegającym na przekształcaniu, wypieraniu oraz zastępowaniu nowymi dawnych orga­nów ustroju rodowego. Pojawia się nowa władza publiczna, która kieruje i koordynuje działania członków społeczeństwa, podporządkowując je interesom grupy ludzi, w imieniu których rządzi. Zostają wprowadzone nowe normy postępowania, obowiązujące wszystkich obywateli państwa, a więc przekreślające dawne, zróżnicowane plemiennie reguły działania.Nowy podział członków społeczeństwa na klasy, według stanu ma­jątkowego, przebiega w poprzek dawnych podziałów.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

NOWE ZASADY

Nowe zasady wyznaczają teraz miejsce jednostki, określają zakres jej przywilejów (np. prawo piastowania urzędów przysługiwało jedynie arystokracji w państwie ateńskim) i obowiązków (np. sposób uczestniczenia w woj­nie: w konnicy, piechocie lub flocie w zależności od klasy, do której osobnik należał). Komplikujący się społeczny podział pracy powoduje powstawanie różnorodnych organizacji strzegących interesów poszczegól­nych grup oraz związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa jako całości. Podział na rody i plemiona coraz bardziej ‘traci na znaczeniu, ustępując miejsca nowemu, czysto terytorialnemu podziałowi. Wszystkie te zmiany ugruntowują nową strukturę ekonomiczno-społeczną, opartą na nie znanych wcześniej zasadach wyzysku znacznej większości społe­czeństwa przez nieliczną grupę ludzi.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

STOSUNKI KLASOWE

Ponieważ grupa ta nie może liczyć na akceptację przez całe społeczeństwo swoich partykularnych intere­sów, często sprzecznych z interesami reszty, władzę swą opiera na zalegalizowanym przymusie, realizowanym przy pomocy siły zbrojnej (wojsko i policja),’ zmonopolizowanej przez siebie władzy sądowniczej oraz kontrolowanym aparacie fiskalnym. Ze względu na stosunki klasowe panujące w poszczególnych epokach można wyróżnić następujące typy państw: niewolnicze, feudalne, ka­pitalistyczne i socjalistyczne. W zależności od całego splotu warunków historycznych przybierają one różne formy (np. monarchii, dyktatury, demokracji).

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

PAŃSTWO JAKO WYTWÓR

Państwo, jako wytwór społeczeństw klasowych, jest aparatem wy­zysku i przemocy klasy panującej ekonomicznie i politycznie nad resztą społeczeństwa. Do tego jednak nie ograniczają się funkcje państwa. Pełni ono również rolę koordynatora działań jednostek, prowadząc do integracji członków społeczeństwa. Ze względu na przedmiot od­działywania (własne społeczeństwo — inne) można tu wyróżnić funkcje wewnętrzne oraz funkcje zewnętrzne państwa. Do funkcji wewnętrznych należą przede wszystkim: zabezpieczenie warunków panowania klasy panującej ekonomicznie (głównie ochrona istniejących stosunków własności za pomocą środków przemocy), koordynacja działań gospo­darczych, ugruntowanie panowania ideologicznego klasy panującej (podporządkowana mu działalność kulturalno-wychowawcza), rozładowy­wanie napięć pomiędzy klasami antagonistycznymi.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

FUNKCJE ZEWNĘTRZNE

Funkcje zewnętrzne polegają na organizowaniu stosunków pomiędzy własnym społeczeń­stwem a społeczeństwami innych organizmów państwowych, kierując się przede wszystkim interesami klasy panującej (np. wojny rujnujące ludność, lecz służące celom określonej grupy). Wymienione tu funkcje w przypadku różnego typu państw obejmują mniej lub bardziej szeroki zakres działania organów władzy. Przykład może tu stanowić sposób wypełniania funkcji gospodarczej w państwie wczesnokapitalistycznym i współcześnie w wysoko uprzemysłowionych krajach kapitalistycznych: przejście państwa od roli „stróża nocnego” w okresie klasycznego kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do coraz bardziej zaawansowanego interwencjonizmu państwowego.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

ANALIZA FUNKCJONOWANIA

Analiza funkcjonowania państwa skłania do zwrócenia uwagi na zagadnienie relacji pomiędzy sprawowaniem władzy a panowaniem, czyli mówiąc inaczej na stosunki, jakie zachodzą pomiędzy osobami podejmującymi bezpośrednio decyzje polityczne a klasą panującą eko­nomicznie i politycznie. Epoki wcześniejsze w pewnym stopniu uchy­lają ten problem, gdyż przeważnie rządy sprawowali ludzie należący do klasy uprzywilejowanej. Dla niewolnictwa i feudalizmu charaktery­styczne było w zasadzie personalne łączenie władzy politycznej, woj­skowej i sądowniczej z bezpośrednim jej wykonywaniem przez przed­stawicieli klasy panującej. Ustrój kapitalistyczny, zwłaszcza jego faza dojrzała, przynosi znaczną zmianę w tym zakresie: pochodzenie i posia­dany majątek przestają stanowić wystarczające kwalifikacje do objęcia wysokich i wpływowych stanowisk; potrzebne są odpowiednie umie­jętności, które warunkują wypełnienie zadań związanych z piasto­waniem określonych godności.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.