Archive for the Człowiek i jego przyszłość Category

ZNISZCZONE BARIERY

Zniszczone w ten sposób bariery cenzusu majątkowego i pochodzenia otworzyły drogę do wysokich stanowisk ludziom posiadającym odpowiednie talenty i kwalifikacje, niekoniecz­nie jednak będącym przedstawicielami wielkiego kapitału. Występowa­nie tego zjawiska jako reguły w wysoko uprzemysłowionych krajach kapitalistycznych dało podstawę do snucia hipotez, iż państwo kapitali­styczne przechodzi metamorfozę, w efekcie której straci swe kla­sowe oblicze, wynikające ze sprzeczności interesów kapitału i siły na­jemnej, gdyż obecnie podejmującymi decyzje są również członkowie klas pracujących. Jednakże analiza funkcjonowania tych państw oraz składu elit władzy zmusza do wprowadzenia istotnych korektur do przedstawionego tu poglądu. Po pierwsze, w rzeczywistości znaczny jest udział w elitach władzy jednostek wywodzących się ze świata wielkiego kapitału.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

POMIMO ISTNIENIA

Co więcej, pomimo istnienia bardzo licznych wyspecjalizo­wanych organizacji i pozornego odseparowania organów władzy poli­tycznej od ekonomicznej czy wojskowej, istnieje między nimi więź poprzez osobiste uczestnictwo tych samych osób w organach władzy różnego typu (np. przedstawiciele wielkiego kapitału piastujący wyso­kie godności państwowe czy wojskowe ), poprzez łączące je koligacje rodzinne, powiązania ekonomiczne itd., więź, która zwiększa faktyczny udział w rządzeniu przedstawicieli klasy panującej. Po drugie, naj­ważniejsze kryterium oceny stanowi tu odpowiedź na pytanie, w czyim interesie są podejmowane decyzje.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

PROSTA ODPOWIEDŹ

Odpowiedź taka nie jest prosta, gdyż konkretne posunięcia muszą być analizowane ze względu na krót­ko- i długofalowe korzyści, które mają przynieść poszczególnym częś­ciom społeczeństwa. I tak np. marksistowscy oraz niektórzy niemarksi- stowscy socjologowie i ekonomiści twierdzą, iż realizowane na Zacho­dzie koncepcje „welfare State”, ,,new deal” itp., które przyniosły wiele realnych korzyści klasom pracującym, służą również, z punktu widze­nia perspektywicznie traktowanych interesów istniejącego państwa, utrzymaniu i wzmocnieniu egzystującego tam układu sił ekonomicznych i politycznych, stanowiąc cenę, która musi być zapłacona, jeśli klasa panująca nie chce ponieść większych strat. Podobnie interpretuje się niezgodność niektórych decyzji organów władzy z interesami poszczegól­nych odłamów klasy panującej; chodzi tu o ochronę pozycji tej klasy jako całości.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

WYJAŚNIENIE TRUDNOŚCI

Wyjaśnianie treści podejmowanych decyzji wyłącznie w kategoriach interesów klasy panującej byłoby jednak fałszywe, mo­dyfikuje je bowiem wpływ samego aparatu władzy (tzn. ludzi w jego skład wchodzących), grup nacisku, partii politycznych i opinii publicz­nej.Aparat władzy, szczególnie aparat biurokratyczny (którego gwałtowny rozrost obserwuje się w ostatnich dziesiątkach lat), pomimo silnego związku z klasą panującą wykazuje pewną tendencję do auto- nomizowania się, co się wyraża w dążeniu do realizowania własnych celów, nieraz sprzecznych z interesami lokalnych grup tej klasy.Istotny wpływ na treść podejmowanych decyzji mają również gru­py nacisku (nazywane czasem grupami interesów), które choć same nie sięgają po władzę, wywierają presję na poszczególne ogniwa aparatu państwowego, by uzyskać rezultaty zbieżne ze swoimi interesami.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

POWSTAŁE ORGANIZACJE

Są to organizacje powstałe dobrowolnie i świadomie: można wśród nich wyróżnić grupy o charakterze klasowym, regionalnym, narodowościo­wym, wyznaniowym, grupy wyrażające wspólne interesy pewnego od­łamu społeczeństwa oraz grupy połączone dążeniem do osiągnięcia pewnego celu .Presja wywierana przez poszczególne grupy na organy państwowe może mieć różny charakter w zależności od tego, kto pragnie przeforso­wać określoną decyzję, czy chodzi o zapewmienie sobie kontynuacji, czy zmiany dotychczasowego typu postępowania, co jest przedmiotem za­biegów, wreszcie o jaki organ władzy państwowej w danym przypadku chodzi. Tak więc nacisk może być wywierany za pomocą strajku, odwo­łania się do opinii publicznej, groźby odmowy poparcia przy najbliższych wyborach, cofnięcia pomocy finansowej itd.; może mieć również cha­rakter pozalegalny, nieformalny.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

OSTATNI RODZAJ NACISKU

Ten ostatni rodzaj nacisku jest typowy dla potężnych grup ekonomicznychWywieranie nacisku nie stanowi wy­łącznej cechy grup, których jest immanentną właściwością; mogą się nim posługiwać również inne grupy.Siła oddziaływania grup nacisku zależy od różnych czynników, przede wszystkim jednak od: ich potęgi finansowej, liczby członków, zdolności pociągnięcia za sobą szerokich mas, reprezentatywności grupy (tzn. czy w jej szeregach znajdują się czy nie wszyscy, w imieniu których grupa występuje), spoistości organizacji, mierzonej umiejętnością przezwycię­żania wewnątrzgrupowych konfliktów, oraz: prestiżu społecznego grupy.Inny, stosunkowo nowy element współczesnych systemów politycz­nych stanowią partie polityczne. W poważnym stopniu kształ­tują one decyzje polityczne i, jako zorganizowane grupy skupiające naj­bardziej uświadomione odłamy klas, starają się realizować swoje cele walcząc o władzę lub ją sprawując.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

OPINIA PUBLICZNA

Opinia publiczna — opinia dotycząca spraw publicznych, zor­ganizowana i masowo przekazywana — jest tym czynnikiem, którego rola w kształtowaniu decyzji politycznych budzi najwięcej kontrowersji. Przez jednych jest uważana za realną siłę, wpływającą na treść podejmo­wanych decyzji, przez innych — za instrument wywierania presji na apa­rat władzy, instrument kształtowany przez poszczególne ośrodki spra­wujące władzę lub ubiegające się o nią. W każdym razie stanowi kon­kretną siłę, z którą ludzie podejmujący decyzje polityczne muszą się liczyć. Warto tu zwrócić uwagę, że część społeczeństwa często nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistych mechanizmów funkcjonowania państwa. Do­bitnym przykładem może tu być ludowa wizja państwa średniowieczne­go, opisywana przez J. Huizingę. „Podczas gdy w rzeczywistości me­chanizm administracji i gospodarki państwowej przyjął już formy bardzo złożone — w umysłowości ludu sprawy polityki odbijały się w postaci prostej i mało skomplikowanej.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

OBIEGOWE WYOBRAŻENIA

Obiegowe wyobrażenia polityczne tej epoki to wyobrażenia właściwe pieśni ludowej i opowieści rycerskiej. Świadomość ówczesna sprowadza postacie królów do pewnej ograni­czonej liczby typów, przy czym każdy z nich mniej lub bardziej odpo­wiada jakiemuś motywowi pieśni lub awanturniczego romansu: władca sprawiedliwy i szlachetny; władca oszukany przez złych doradców; władca jako mściciel sławy swojego rodu; władca, którego w nie­szczęściu ratuje wierność poddanych. Obywatele późnośredniowieczne­go państwa, bardzo obciążeni podatkami i pozbawieni współudziału w rozporządzaniu pieniędzmi, żyją w ustawicznej nieufności, czy nie trwoni się ich grosza, czy zużywa się go na pożytek i dobro kraju.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

NIEUFNOŚĆ DO ADMINISTRACJI

Ta nieufność do administracji państwowej odzwierciedla się w takim oto upraszczającym schemacie wyobrażeniowym: jeśli w kraju dzieje się źle, to przyczyna leży w tym, iż król otoczony jest przez chciwych i podstępnych doradców, albo też przyczyną jest nadmierna rozrzutność w wydatkach na utrzymanie królewskiego dworu… Filip Dobry świetnie rozumiał, jaki język jest dostępny ludowi. Podczas urządzonej przez króla w r. 1456 uroczystości w Hadze, w izbie obok sali rycerskiej wy­łożono na wspaniałe naczynia 30 000 grzywien srebra, aby wywrzeć wrażenie na Holendrach i Fryzach (którzy mogli mniemać, iż brak mu pieniędzy na zawładnięcie biskupstwem utrechckim). Każdy mógł przyjść i przypatrzyć się tym bogactwom. Przywieziono także z Lille dwie skrzy­nie z pieniędzmi: było dwieście tysięcy złotych „lwów”.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

OKREŚLONY POZIOM ROZWOJU

Kto zechciał, temu wolno było próbować podnieść do góry, ale trud był daremny. Czy można sobie wyobrazić chwyt bardziej pedagogiczny niż to upew­nienie obecnych o wypłacalności państwa połączone z jarmarczną za­bawą?” Określony poziom rozwoju sił wytwórczych i odpowiadających im stosunków produkcji każdorazowo wiąże się z powstaniem specyficz­nego typu państwa oraz odmiennej ideologii, w mniejszym lub więk­szym stopniu zinternalizowanej przez członków społeczeństwa. A zatem w różnych okresach czasu dominują odmienne wzory osobowe wyzna­czające sposób postępowania jednostek. Na fakt ten wskazuje m. in. J. Frazer: „Społeczeństwo greckie i rzymskie zbudowane było na kon­cepcji podporządkowania jednostki społeczeństwu, obywatela państwu.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.