Archive for the Człowiek i jego przyszłość Category

BEZPIECZEŃSTWO KRAJU

Bezpieczeństwo rzeczypospolitej było celem najwyższym, który przy­świecał obywatelom, celem stawianym ponad bezpieczeństwem jednost­ki, zarówno na tym, jak i na przyszłym świecie… przez m;/śl im nawet nie przechodziło, by ktokolwiek mógł nie uznać za nikczemne posta­wienie własnego życia ponad dobro ojczyzny. Wszystko to uległo zmia­nie wraz z rozpowszechnieniem religii wschodnich uczących, że komu­nia duszy z Bogiem i jej wieczne zbawienie są jedynym celeęi, dla którego warto żyć, celem, w porównaniu z którym dobrobyt, a nawet istnienie państwa traciły wszelkie znaczenie… W powszechnym prze­konaniu święty i pustelnik stali się najszczytniejszymi ideałami ludz­kości. Zajęli oni miejsce dawnego ideału patrioty i bohatera, który nie myśląc o sobie żyje i gotów jest umrzeć dla swego kraju.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

ZIEMSKIE PAŃSTWO

Ziemskie państwo wydawało się biedne i godne pogardy w oczach ludzi, którzy dostrzegali w obłokach niebieskich nadejście państwa bożego. Tak oto środek ciężkości przesunął się z życia doczesnego na przyszłe, i bez względu na to, ile na tym zyskał inny świat, nie ulega prawie żadnej wątpliwości, że ten stracił wiele na tej zmianie. Rozpoczął się ogólny rozkład życia politycznego. Więzy państwa i rodziny rozluźniły się… Ludzie nie chcieli bronić swego kraju, a nawet przedłużać istnienia rodu ludzkiego… Obsesja ta trwała przez tysiąc lat. Wskrzeszenie prawa rzymskiego, filozofii arystotelesowskiej, starożytnej sztuki i literatury pod koniec średniowiecza oznaczało powrót Europy do bardziej natu­ralnych dla niej ideałów życia i postępowania…”Przedstawiona wyżej charakterystyka państwa odnosi się przede wszy­stkim, choć nie wyłącznie, do państw klasowych. Dodatkowego omó­wienia wymaga specyfika państwa socjalistycznego.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

CAŁKOWICIE ODMIENNE STOSUNKI

Budo­wane na bazie całkowicie odmiennych stosunków ekonomiczno-spo­łecznych — brak klas antagonistycznych, środki produkcji w rękach większości społeczeństwa — ma inne zadania i perspektywy rozwoju. Marks bardzo silnie akcentował ten fakt, wykazując na przykładzie Ko­muny Paryskiej konieczność wprowadzenia nowych organów państwo­wych, powołanych na innych niż dawne zasadach.Państwo socjalistyczne stopniowo traci charakter klasowy. Zmiana ta nie następuje automatycznie po obaleniu poprzedniej władzy i pozba­wieniu podstaw ekonomicznych dawnej klasy posiadającej. Jest to proces przebudowy, w trakcie którego klasa robotnicza musi ugruntować swoją władzę, niszcząc równocześnie pozostałości poprzedniego układu eko­nomiczno-społecznego oraz dawnego państwa.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

DOKONANIE PROCESU

Proces ten dokonuje się we wstępnej fazie budowy państwa socjalistycznego, w okresie dykta­tury proletariatu. Celem końcowym jest stworzenie państwa, którego podstawowym zadaniem będzie zaspokojenie potrzeb wszystkich człon­ków społeczeństwa. Zakres funkcji ekonomicznych państwa jest tu znacznie szerszy niż w innych typach państw; w jego gestii pozostaje zarządzanie środkami produkcji oraz planowanie i koordynacja działań gospodarczych, z których rozlicza się przed społeczeństwem jako ca­łością. Państwo jest też głównym, prawie wyłącznym organizatorem ży­cia kulturalnego, a kontrolę wszystkich członków społeczeństwa nad posunięciami aparatu władzy ma zapewnić zwiększenie udziału obywa­teli w lóżnego typu organach władzy i zasięganie opinii społeczeństwa o projektowanych decyzjach.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

NARÓD

Przez długi okres dziejów ludzkości więzy krwi odgrywały najważniej­szą rolę w formowaniu się stosunków społecznych. One również do­minowały przez pewien czas w społeczeństwach, które cechował osiadły tryb życia. Z czasem wytwarzają się jednak bardziej skomplikowane więzi wynikające z faktu wspólnego zamieszkania i zrodzonych z tej racji wspólnych interesów, tradycji, kultury. Więzi te zaczynają ściśle splatać się ze związkami pokrewieństwa. Sposób gospodarki, polegający na dążności do zaspokajania potrzeb wytworami produkowanymi przez członków własnej społeczności, sprzyjał wytworzeniu się — z jednej strony — znacznej samowystarczalności poszczególnych wspólnot tery­torialnych, z drugiej zaś — ich izolacji.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

BRAK SZERSZYCH KONTAKTÓW

Brak szerszych kontaktów po­wodował powstanie dużych różnic kulturowych pomiędzy nimi: od­rębnych gwar i zwyczajów, a także poczucia obcości w stosunku do innych. Nawet obawa przed wspólnym wrogiem nie jednoczyła tych społeczności na dłuższy okres czasu: po zażegnaniu niebezpieczeństwa i odparciu ataku nieprzyjaciela rozpadały się zadzierzgnięte związki. Zmiany w sposobie produkcji, powstanie klas, rozwój wymiany towa­rowej i konieczność obrony przed przewagą zewnętrznego wroga pro­wadzą jednak do kształtowania się większych wspólnot przez trwałe łączenie się lub podporządkowywanie sobie słabszych przez silniejszych. W wyniku tych procesów powstają państwa nieraz wielkie i potężne (jak w przypadku starożytnych państw basenu śródziemnomorskiego czy państw Wschodu).

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

SILNA WŁADZA CENTRALNA

Silna władza centralna, która dociera do wszystkich zakątków kraju przy pomocy rozbudowanego aparatu administracji, sprzyja w nich wytworzeniu się wspólnego języka, literatury i sztuki. Niemniej trzeba pamiętać, iż stopień partycypowania w tej ogólnej kulturze, kształtowanej w ramach granic państwowych, był wyraźnie zróżnicowany, obejmując prawie wyłącznie przedstawicieli klasy pa­nującej, a więc stosunkowo wąską część społeczeństwa. W skład wiel­kich państw starożytnych wchodziły różne grupy etniczne, stojące na różnym poziomie kultury, od wysokich kultur niektórych społeczności osiadłych do barbarzyństwa na wpół koczowniczych plemion. Pierwsze stulecia naszej ery były w dziejach Europy, gdzie naj­wcześniej miały powstać nowoczesne narody, okresem ogromnych ru­chów migracyjnych.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

WZROST KONTAKTÓW

Nadwątlenie, a następnie zniszczenie podstaw eko­nomicznych i struktury politycznej imperium rzymskiego sprzyjało inten­syfikacji kontaktów pomiędzy grupami etnicznymi, które na zagarnię­tych terytoriach tworzyły nowe państwa, budowane w oparciu o od­mienny, feudalny sposób produkcji. Wzrost kontaktów ludów o róż­nych kulturach i, co najważniejsze, często sprzecznych interesach pro­wadził nie do asymilacji i stopienia się, w płaszczyźnie kulturowej i społecznej, tych odmiennych elementów, lecz wręcz odwrotnie, do- zaostrzenia różnic, okrzepnięcia odrębności społecznych i kulturowych. ,,Zachód był więc teraz — konstatuje H. W. Haussig — niemal całkowi­cie okupowany przez ludy germańskie.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

ZWIĄZKI PLEMIENNE

Ze związków plemiennych po­wstały państwa germańskie, które pod rządami swoich królów stop­niowo zaczęły wrastać na ziemiach Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego- w kulturę późnoantyczną. Co prawda państwom germańskim, istnieją­cym na początku VI wieku, brak było jeszcze spoistości wewnętrznej,. Warunkiem osiągnięcia przez nie tej spoistości było stopienie się w jednym tyglu germańskich zdobywców z ludnością z dawna tu osiad­łą. Było to niemożliwe, dopóki istniał antagonizm religijny i utrzymy­wały się różnice w zakresie prawa. Germanie byli przeważnie arianami,. gdy natomiast ludność rdzenna wyznawała prawowierny chrystianizm… Kró.lowie germańscy zmierzali nawet do przecięcia związku ludności rzymskiej, zamieszkującej ich terytorium, z Cesarstwem Rzymskim ogła­szając w tym celu ustawy, które miały obowiązywać tylko tę rzymską część ludności.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWA

U Wizygotów na przykład obowiązywały dwa prawa, germańskie i rzymskie, przy czym jedno i drugie miało swe źródło w edyktach królów wizygockich” .W ten sposób budziło się poczucie odrębności narodowej, czy raczej etnicznej, które później miało odegrać istotną rolę w tworzeniu się współczesnych narodów w Europie. Proces ten przebiegał jednak po­woli, hamowany panującymi w średniowieczu feudalnymi stosunkami ekonomicznymi, a także ideologiczną dominacją Kościoła. G. Duby, pi­sząc o Francji roku tysięcznego, stwierdza: „Ludzie, książki oraz idee krążą między ośrodkami nauki i, dzięki temu ruchowi, na wyżynie kul­tury naukowej zacierają się specyficzne cechy lokalne. Ale to środo­wisko jest bardzo wąskie i kulturę roku tysięcznego, rozważaną jako całość w przestrzeni, cechuje bardzo wyraźna różnorodność.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.