Archive for the Człowiek i jego przyszłość Category

KRAJE FRANCUSKIE

Bowiem kraje francuskie — podkreślmy to — są ogromne, stosunkowo o wiele większe od największych dzisiejszych mocarstw, na skutek niedołężności technik łączności i bardzo małej płynności społeczeństwa. Wśród tych chłopów, rozrzuconych niewielkimi grupami na pustkowiach, obyczaje, zwyczaje regulujące codzienne życie rozwijają się autonomicznie w ka­żdej zamkniętej komórce — i rozpad państwa karolińskiego, rozkawał­kowanie królewskiej władzy, są w rzeczywistości tylko adaptacją struk­tury politycznej do naturalnego rozbicia społeczeństwa na drobne cząstki… Granice — albo bardzo wyraźne, albo, przeciwnie, stanowiące pasma szerokie i płynne, stopniowane przejścia między odcieniami — dzielą ówczesną Francję. Słowiańszczyzna znajduje się w owym czasie w zupełnie innej fazie rozwoju; opisywane stosunki we Francji, cha­rakterystyczne dla zachodniej Europy, są jeszcze dla niej odległą przy­szłością. „

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

WIELE KOMPLEKSÓW

„W początkach X wieku — jak podkreśla S. Trawkowski — nic jeszcze nie zapowiadało ani przyszłych granic średniowiecznych państw zachodniosłowiańskich, ani dominanty ich treści etnicznych. Rubieże puszcz; i gór dzieliły całą Słowiańszczyznę na bardzo wiele kompleksów. …Nie było jeszcze ostrych granic, oddzielających od siebie większe zespoły języków plemiennych, chociaż niektóre odmienności fonetyczne gwar sąsiadujących z sobą plemion stanowić mogły podłoże ułatwia­jące kształtowanie się poczucia obcości… Na tych właśnie terenach powstanie państw poprzedzone było wykształceniem się państewek czy księstw plemiennych” .Wszechwładne panowanie w europejskim średniowieczu relign chrze­ścijańskiej, na której straży stał Kościół, spowodowało – z jednej stro- nv _ zrodzenie się i ugruntowanie postaw i aspiracji życiowych nie­korzystnych z punktu widzenia państwa, a także interesów poszczegól­nych grup etnicznych, z drugiej strony – dążąc do upowszechnienia głoszonych idei – przyczyniło się do ujednolicenia języków, którymi posługiwały się poszczególne ludy, stwarzając w ten sposób jedną z podstaw ich późniejszej kenselidacji narodowej.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

STANOWIMY I NAKAZUJEMY

Stanowimy…, by wszyscy księża w niedzielę w czasie mszy . po odśpiewaniu Credo (Wierzę w Boga) zgromadzonym wiernym wy­kładali po polsku: Wierzę w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaś Mana ora święta w następnym tygodniu zapowiadali. A gdy się znaj ą tecznie biegli, niech wykładają Ewangelię, zachęcając wiernych do wykonywania dobrych uczynków, do unikania grzechów, do pełnienia służby bożej lub przynajmniej do odwiedzenia Ciała Pans leg …Nakazujemy dla zachowania i rozwoju języka polskiego przy każ­dym kościele katedralnym i zakonnym, jako też i innych miejscach, a y tacy tylko stanowieni byli kierownikami szkół, którzy dobrze mówią po polsku i mogliby chłopom objaśniać autorów po polsku… ^ ^Także, gdy jest napisane: „Pilnie poznawaj trzodę swoją , stano­wimy i usilnie nakazujemy zachować, aby nikt me dostał beneficjum połączonego z pasterstwem dusz, który by nie był urodzony w krają i biecrły w mowie tejże ziemi»*.                                                                     ,

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

EKONOMIKA I RELIGIA

Pomimo iż średniowieczna ekonomika i panująca religia nie sprzyjały powstaniu narodu, procesy narodotwórcze podskornie w nich przebi _- gały. Kształtowanie się nowych kapitalistycznych stosuni ow p’ i zwiazany z tym rozwój wymiany towarowej wymagały stworzenia warunków, które umożliwiłyby ich pełną, nieskrępowaną stosunkami zdalnymi feudalnych państewek w większe organizmy państwowe oznaczała zn sienie grank celnych, zróżnicowanych norm prawnych regulujących ztsady rozwoju produkcji przemysłowej i handlu, wprowadzenie jedno- Wei monety i jednolitego systemu miar i wag.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

ŚWIADOMOŚĆ NARODOWA

Powstanie świadomości narodowej oznaczało jednakże coś więcej niż tylko uzmysłowienie sobie przynależności do wspólnoty: również pewien zespół dążeń i aspiracji — tendencję do ugruntowania i wzmocnienia bytu narodowego przez stworzenie ram państwowych, utożsamienie ojczyzny z państwem, a także tendencję do ukształtowa­nia się patriotyzmu (czasami nacjonalizmu) jako idei wspólnej dla wszy­stkich niemal członków narodu, systemu poglądów przeciwstawiają­cych, a w każdym razie akcentujących odrębności (niekiedy i nierów­ności) między narodami. Świadomość narodowa stanowi element „wyposażenia”, jakie otrzy­muje człowiek w procesie wychowania w społeczeństwie. Składa się na nie kompleks wzorów kulturowych, wyobrażeń, stereotypów i mitów, które są popularne w danym narodzie.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

WYZNACZONY STOPIEŃ

One to wyznaczają sposób i sto­pień, w jaki jednostka identyfikuje się z narodem i uczestniczy w jego życiu, one też, wpływając na postawy i zachowanie osobnika, decydują o  tym, czy jest on akceptowany i uznany za członka narodu.Przyswojenie przez pewną grupę ludzi zespołu wzorów kulturowych stanowiących dorobek określonej wspólnoty narodowej oznacza poja­wienie się u nich cech (postaw, zachowań) charakterystycznych dla członków danego narodu, które równocześnie odróżniają ich od przed­stawicieli innych narodów. Kompleks tych cech, określany mianem charakteru narodowego, wykazuje znaczną trwałość, choć oczywiście z czasem ulega stopniowym przeobrażeniom.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

ODRÓŻNIENIE ZMIAN

Zmiany te jed­nak należy odróżniać od przemian wTe wzorach kulturowych poszczegól­nych klas czy warstw społecznych, mówiąc bowiem o charakterze naro­dowym, myślimy o tych cechach, które odróżniając przedstawicieli po­szczególnych grup społecznych jednego narodu od analogicznych grup innej wspólnoty narodowej, statystycznie najczęściej w nim występują (empiryczny charakter narodowy). Marcin Kromer w na­stępujący sposób charakteryzował współczesnych sobie Polaków drugiej połowy XVI w.: „Umysły Polaków są otwarte i łacne, zdolniejsze być oszukanymi niż oszukiwać, raczej pojednawcze niż drażliwe, owszem, gdy się na nie zręcznie i łagodnie działa, dające się łatwo powodować… Polak jest to­warzyski, grzeczny, uprzejmy i skory do gościnności, tak dalece, że nawet ludzi nie znanych i obcych nie tylko rad gościnnie przyjmuje, lecz owszem zaprasza i ze wszelką uprzejmością im służy; a nie dosyć, iż się chętnie skłania do towarzyskiej poufałości, lecz owszem giętki jest do przejmowania i naśladowania obyczajów tych, z którymi żyje, zwłaszcza cudzoziemców…

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

OD OBCYCH

Wolą dowiadywać się troskliwie o wynalaz­kach obcych, niż sami coś wymyślać i zgłębiać, gdyż niechętnie po­święcający się jednej jakiej bądź nauce lub sztuce, pragną wiedzie,ć wiele, choćby mniej gruntownie, a przez właściwe temu narodowi nie­dbalstwo, lekceważenie i unikanie ciężkiej pracy we wszystkim, co się tyczy przemysłu i rzemiosł, lada czym zadowoleni, o staranne wykoń­czenie rzeczy nie dbają. Trudnić się w tym kraju kunsztami i rzemio­słami nie masz komu, gdy bogatsi wolą rozkosznie próżnować, niz się wykształcać umysłowo lub technicznie, a ubodzy dla utrzymama zyc. nieraz prac obcych swojemu powołaniu imac się muszą Nie brak u nas ani przedtem, ani teraz mężów biegłych w naukach i wymowie i przenoszących nad pożytki i wygody życia ządzę naukowego przy sługiwania się społeczności, i tacy są przedmiotem  swoich, to zapewne u obcych…

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

SPRAWY RYCERSKIE

Sprawy rycerskie gdy tak z sameg położenia kraju, jako i z potrzeb czasu, jak w dawnych czasach ta zawsze bywały w poważaniu, wykształciło się niemało męzow wojenną działalnością znakomitych, którzy przed niedawnymi czasy P°mar^ Wszelakoż, lubo długi pokój pogrążył wielu w proznowamu, me zg[ ą u Polaków ów hart duszy, a staranie o chwałę wojenną przy każdej podanej zręczności widzieć się daje… W miarę im kraj bogatszy, tym się bardziej mieszkańcy sadzą na zbytek, biesiady i napoje także n e którzy ten tylko mają owoc swoich prac i dostatkow. Pomiędzy mężczy­znami przyjęty jest obyczaj pijania wśród towarzyszów me tylko ucztach, lecz i po gospodach, do których pospólstwo gwoli pijaniu uczęszcza…”Dzieje narodu polskiego, podobnie zresztą jak i dzieje innych naro­dów, wyraźnie wskazują, iż elementy kształtowania się cech oraz świa­domości narodowej występują znacznie wcześniej, niz wynika to z przy- ietei daty dla powstania nowoczesnego narodu (np. w Polsce w przy­bliżeniu po powstaniu styczniowym).

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

PIERWSZE ZAPISY

Już w XI i XII w. pojawiają się u nas pierwsze zapisy w języku ojczystym. Szczególnie interesujące jest prześledzenie formowania się świadomości narodowej, która w Polsce, podobnie jak gdzie indziej, przeszła zasadniczą metamorfozę od świa­domości stanowo-narodowej, z położeniem wyraźnego akcentu na ej pierwszej, do świadomości wysuwającej na czoło wspolnotę wszystkie, członków narodu. Wiek XVI i następne obfitują w przejawy poczucia odrębności i wyższości w stosunku do innych narodów. Mikołaj Rej dumnie pytał w pierwszej połowie XVI w.: „a które wojsko kiedy pol­skiemu wojsku wytrwać mogło?” W kilkadziesiąt lat pozmej Diabeł- Stadnicki wołał na zjeździe lubelskim w 1606 r.: „Nad wszystkie na­rody, nad wszystkie prowincje w wolnościach swoich rodzi się szlachcic polski”.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.