Archive for the Człowiek i jego przyszłość Category

WYRAŹNE WYSTĘPOWANIE

Wyraźnie występuje tu megalomania o charakterze stanowo- -narodowym; szlachta utożsamia siebie z narodem, przy czym mówiąc „naród nasz”, miała zawsze na myśli szlachtę Rzeczypospolitej, lctora bynajmniej nie stanowiła jednorodnej całości, jeśli chodzi o pochodze­nie oraz kulturę. W tyra bowiem okresie czasu, gdy Polska swym za­sięgiem obejmowała obszary znacznie zróżnicowane pod względem etni­cznym, w skład stanu szlacheckiego Rzeczypospolitej wchodziła np. obok rdzennie polskiej, szlachta inflancka i połocka, które nawet w przypadku oficjalnych dokumentów nie używały języka polskiego. Ta sytuacja, charakterystyczna dla XVII w., z czasem uległa zmianie, szybko bowiem postępował proces polonizacji.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

WZROST POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI

Sprzyjał mu wzrost po­czucia przynależności państwowej, atrakcyjność więzi stanowej z resztą szlachty, więzi opartej na zasadach równości i wolności, co odróżniało szlachtę Rzeczypospolitej od szlachty innych państw, oraz atrakcyjność kultury polskiej, uchodzącej w owym czasie za synonim kultury pań­skiej. Przez długi czas jeszcze pod mianem „Polak” rozumiano na zie­miach etnicznie niepolskich właściciela ziemskiego. Mieszczanin i chłop w mniemaniu szlachty nie wchodził w skład tak pojmowanego na­rodu. Taki stan rzeczy utrzymywał się bardzo długo, ważąc m. in. na lo­sach powstań niepodległościowych XIX w. Przemiany ekonomiczno-spo­łeczne — powstanie stosunków kapitalistycznych, ale wyraźnie obciążo­nych pozostałościami feudalnymi — nie zniwelowały tego podziału, pozostawiając nadal masy ludowe, zwłaszcza chłopskie, w pewnym od­izolowaniu od spraw dotyczących całego narodu.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

CHARAKTERYSTYKA PRZEOBRAŻENIA

J.Chałasiński, charak­teryzując przeobrażenia świadomości młodzieży chłopskiej w stosunku do okresu sprzed drugiej wojny światowej, podkreśla: „Stan aktualn/ to pełne unarodowienie mas ludowych. Wyraża się to w poczuciu zado­mowienia w całości kultury narodowej. Jest to rodzaj samowiedzy na­rodowej, która przenikając klasy pracujące mówi, że naród jest w masie, a nie w jakiejś jednej wybranej warstwie. Inaczej niż to miało miejsce przed wojną, młode pokolenie wsi uważa za naturalne, że dla jego aspiracji życiowych nie może być granic innych niż dla ogółu młodzieży polskiej” .

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

ORGANIZACJE POLITYCZNE I SPOŁECZNE

Omawiając środowisko społeczne człowieka zwracaliśmy dotąd uwa­gę przede wszystkim na takie struktury, które — uformowane w toku dziejów gatunku ludzkiego — stanowią obiektywne ramy społeczne ludz­kiej działalności. Wszystkie one, aczkolwiek powstały w wyniku na­wiązywania przez ludzi różnorodnych stosunków społecznych, stanowią .jednak bardziej produkt spontanicznego rozwoju niż świadomej i celo­wej ludzkiej działalności. Obecnie zastanowimy się nad właściwościami takich organizacji spo­łecznych i politycznych, które tworzone są celowo, w wyniku świado­mego działania ludzkiego, dla zbiorowego realizowania jakiegoś celu. W odróżnieniu od poprzednio omawianych struktur możemy je nazwać organizacjami dobrowolnymi, dla podkreślenia faktu, że tworzą się one w wyniku dobrowolnego i celowego zrzeszania ludzi.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

WIELE ORGANIZACJI

Organizacji takich jest wiele. Istniały już w odległej przeszłości w postaci np. gmin religijnych, cechów rzemieślniczych itp. W czasach nowożytnych wystąpił jednak proces szybkiego rozbudowywania sieci organizacji dobrowolnych w związku z ogólnym wzrostem złożoności potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania, wzrostem aktywności szerokich kręgów społecznych oraz podniesieniem poziomu oświaty Organizacje obejmują dziś najróżnorodniejsze sfery naszego życia, a człowiek wieku XX bywa nazywany „człowiekiem organizacji”. Systematyka organizacji dobrowolnych budowana być może w oparciu o    różne kryteria. Z punktu widzenia podstaw klasowych tych organiza­cji wyróżnić możemy organizacje poszczególnych klas (lub ich odła­mów), np. partie polityczne, związki zawodowe,, stowarzyszenia przed­siębiorców, lub też organizacje międzyklasowe (np. religijne, narodo­wościowe).

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

GRUPOWANIE LUDZI

Wiele organizacji grupuje ludzi należących do węższych środowisk społecznych, wyróżnionych zawodowo (np. związki pisarzy, artystów) czy też zainteresowaniami (związki esperantystów, przyjaciół zwierząt, filatelistów itp.). Organizacje różnią się także swą strukturą. Jedne mają charakter otwarty dla wszystkich, inne przyjmują jedynie ludzi wyróżnionych przez przynależność do jakiegoś środowiska (np. związki zawodowe przyjmują ludzi zatrudnionych w gałęzi gospodarki właściwej dla danego związku), jeszcze inne stawiają swym członkom określone wymagania osobiste, ograniczając przyjęcie jedynie do tych, którzy z punktu widzenia tych wymagań na przyjęcie zasługują. Z punk­tu widzenia typu budowy wewnętrznej wyróżnić też możemy organiza­cje, które od członków wymagają jedynie ogólnego popierania celów organizacji (np. przez sam fakt opłacania składek członkowskich), i takie, które wymagają od nich aktywnej działalności na rzecz celów, stawia­nych przez organizację.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

WZGLĄD NA RÓŻNICE

Ze wszystkich tych różnic najważniejsza wydaje się jednak sprawa dziedziny działania organizacji, tym bardziej że wiążą się z nią zazwyczaj również inne — wspomniane poprzednio — różnice pomiędzy poszczególnymi typami organizacji.Z tego punktu widzenia wyróżnić możemy organizacje polityczne, go­spodarcze i kulturalne. Podział ten nie jest jednak w pełni rozdzielny. Wskazuje on na główną dziedzinę działalności organizacji, bynajmniej jednak nie zakłada, że nie uczestniczy ona w żadnej innej działalności. Tak np. partia polityczna, którą zaliczymy do organizacji politycznych w ścisłym tego słowa znaczeniu, rozwija zazwyczaj działalność w sferze gospodarczej i kulturalnej, a znów związek zawodowy organizacja gospodarcza w swej istocie — nie stroni nieraz od polityki, a także angażuje się w pracę kulturalną.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

ANI MOŻLIWE ,ANI CELOWE

Nie jest ani możliwe, ani celowe po­dejmowanie na tym miejscu przeglądu, czy tym bardziej analizy funk­cjonowania wszystkich organizacji. Wymagałoby to odrębnego, wiel­kiego tomu. Ograniczymy się więc do wskazania na niektóre najważ­niejsze cechy trzech organizacji, typowych dla wymienionych wyżej głównych sfer działania organizacji dobrowolnych. Będą to: partia poli­tyczna, związek zawodowy oraz klub oświatowo-kulturalny. Nie twier­dzimy’bynajmniej, że tylko te trzy rodzaje organizacji są ważne lub że wyczerpują zakres możliwości zorganizowanego działania, jednakże sądzimy, że występują one powszechnie, spełniają doniosłą rolę i są w pewien sposób typowe dla zorganizowanego działania w sferze poli­tyki, gospodarki i kultury, a wreszcie z działaniem tych właśnie orga­nizacji najczęściej i najpowszechniej stykamy się w życiu spoleczno- -politycznym Polski Ludowej.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

PARTIE POLITYCZNE

Partią polityczną nazywamy zorganizowaną w trwały sposób grupę dążącą do zdobycia lub sprawowania władzy w państwie. Partie polityczne rodziły się w procesie powstawania i umacniania się sy­stemu demokracji burżuazyjnej. Ich zalążek stanowiły kluby parlamen­tarne lub pozaparlamentarne okresu wielkich rewolucji burżuazyjno-de- mokratycznych, np. torysi i whigowie w Anglii, jakobini, kordelierzy żyrondyści we Francji czy — formujący się dla wyłonienia kandyda­tów na stanowisko prezydenta — federaliści i republikanie w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pod koniec wieku XVIII pojawiły się zalążki partii w postaci konfederacji (barskiej, targowickiej itp.) czy też w po­staci politycznych klienteli wielkich domów arystokratycznych. Po­czątkowo doktryny burżuazyjno-demokratyczne potępiały tworzenie partii politycznych jako sprzeczne z zasadą reprezentacji, w myśl której poseł reprezentować miałby cały naród, a nie jakąś jego część.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.

ROZWÓJ ŻYCIA POLITYCZNEGO

Jednakże rozwój życia politycznego, szczególnie zaś rozszerzenie prawa wybor­czego, sprawiły, iż partie polityczne stawały się coraz trwalszą częścią instytucji życiia politycznego. Zarazem ulegała także zmianie ich struktu­ra wewnętrzna. W pierwszej połowie XIX w. partie polityczne wystę­powały jeszcze w postaci luźnych stowarzyszeń osób popierających określony program lub ideologię, skupionych często wokół popularnego pisma politycznego. Stopniowo przyjmowały one strukturę coraz bar­dziej zorganizowaną, pozostając jednak w głównej lub wyłącznej mierze organizacjami służącymi do przeprowadzania akcji wyborczej. Pod względem składu członkowskiego aż do ostatniego ćwierćwiecza XIX w. dominują zdecydowanie partie elitarne, których skład członkowski był szczupły i gdzie wszyscy członkowie byli w zasadzie aktywnymi działaczami.

Witam nazywam się Aneta Kownacka i prowadzę bloga o mediach i reklamie w internecie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących życia w świecie mediów i reklamy. Będzie mi bardzo miło jeśli skomentujesz, gdy będzie Ci się podobał jakiś wpis.