Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

 

DŁUGOTRWAŁY PROCES

Nierównomierna dystrybucja coraz większych nadwyżek uzyskiwa­nych dzięki ustawicznie doskonalonym sposobom produkcji prowadziła w dziejach społeczeństw ludzkich do wytworzenia klas o rozbieżnych, często sprzecznych interesach i państwa jako organu stojącego na straży nowego ładu społecznego.Powstanie państwa było procesem długotrwałym, polegającym na przekształcaniu, wypieraniu oraz zastępowaniu nowymi dawnych orga­nów ustroju rodowego. Pojawia się nowa władza publiczna, która kieruje i koordynuje działania członków społeczeństwa, podporządkowując je interesom grupy ludzi, w imieniu których rządzi. Zostają wprowadzone nowe normy postępowania, obowiązujące wszystkich obywateli państwa, a więc przekreślające dawne, zróżnicowane plemiennie reguły działania.Nowy podział członków społeczeństwa na klasy, według stanu ma­jątkowego, przebiega w poprzek dawnych podziałów.

NOWE ZASADY

Nowe zasady wyznaczają teraz miejsce jednostki, określają zakres jej przywilejów (np. prawo piastowania urzędów przysługiwało jedynie arystokracji w państwie ateńskim) i obowiązków (np. sposób uczestniczenia w woj­nie: w konnicy, piechocie lub flocie w zależności od klasy, do której osobnik należał). Komplikujący się społeczny podział pracy powoduje powstawanie różnorodnych organizacji strzegących interesów poszczegól­nych grup oraz związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa jako całości. Podział na rody i plemiona coraz bardziej ‘traci na znaczeniu, ustępując miejsca nowemu, czysto terytorialnemu podziałowi. Wszystkie te zmiany ugruntowują nową strukturę ekonomiczno-społeczną, opartą na nie znanych wcześniej zasadach wyzysku znacznej większości społe­czeństwa przez nieliczną grupę ludzi.

STOSUNKI KLASOWE

Ponieważ grupa ta nie może liczyć na akceptację przez całe społeczeństwo swoich partykularnych intere­sów, często sprzecznych z interesami reszty, władzę swą opiera na zalegalizowanym przymusie, realizowanym przy pomocy siły zbrojnej (wojsko i policja),’ zmonopolizowanej przez siebie władzy sądowniczej oraz kontrolowanym aparacie fiskalnym. Ze względu na stosunki klasowe panujące w poszczególnych epokach można wyróżnić następujące typy państw: niewolnicze, feudalne, ka­pitalistyczne i socjalistyczne. W zależności od całego splotu warunków historycznych przybierają one różne formy (np. monarchii, dyktatury, demokracji).

PAŃSTWO JAKO WYTWÓR

Państwo, jako wytwór społeczeństw klasowych, jest aparatem wy­zysku i przemocy klasy panującej ekonomicznie i politycznie nad resztą społeczeństwa. Do tego jednak nie ograniczają się funkcje państwa. Pełni ono również rolę koordynatora działań jednostek, prowadząc do integracji członków społeczeństwa. Ze względu na przedmiot od­działywania (własne społeczeństwo — inne) można tu wyróżnić funkcje wewnętrzne oraz funkcje zewnętrzne państwa. Do funkcji wewnętrznych należą przede wszystkim: zabezpieczenie warunków panowania klasy panującej ekonomicznie (głównie ochrona istniejących stosunków własności za pomocą środków przemocy), koordynacja działań gospo­darczych, ugruntowanie panowania ideologicznego klasy panującej (podporządkowana mu działalność kulturalno-wychowawcza), rozładowy­wanie napięć pomiędzy klasami antagonistycznymi.

FUNKCJE ZEWNĘTRZNE

Funkcje zewnętrzne polegają na organizowaniu stosunków pomiędzy własnym społeczeń­stwem a społeczeństwami innych organizmów państwowych, kierując się przede wszystkim interesami klasy panującej (np. wojny rujnujące ludność, lecz służące celom określonej grupy). Wymienione tu funkcje w przypadku różnego typu państw obejmują mniej lub bardziej szeroki zakres działania organów władzy. Przykład może tu stanowić sposób wypełniania funkcji gospodarczej w państwie wczesnokapitalistycznym i współcześnie w wysoko uprzemysłowionych krajach kapitalistycznych: przejście państwa od roli „stróża nocnego” w okresie klasycznego kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do coraz bardziej zaawansowanego interwencjonizmu państwowego.

ANALIZA FUNKCJONOWANIA

Analiza funkcjonowania państwa skłania do zwrócenia uwagi na zagadnienie relacji pomiędzy sprawowaniem władzy a panowaniem, czyli mówiąc inaczej na stosunki, jakie zachodzą pomiędzy osobami podejmującymi bezpośrednio decyzje polityczne a klasą panującą eko­nomicznie i politycznie. Epoki wcześniejsze w pewnym stopniu uchy­lają ten problem, gdyż przeważnie rządy sprawowali ludzie należący do klasy uprzywilejowanej. Dla niewolnictwa i feudalizmu charaktery­styczne było w zasadzie personalne łączenie władzy politycznej, woj­skowej i sądowniczej z bezpośrednim jej wykonywaniem przez przed­stawicieli klasy panującej. Ustrój kapitalistyczny, zwłaszcza jego faza dojrzała, przynosi znaczną zmianę w tym zakresie: pochodzenie i posia­dany majątek przestają stanowić wystarczające kwalifikacje do objęcia wysokich i wpływowych stanowisk; potrzebne są odpowiednie umie­jętności, które warunkują wypełnienie zadań związanych z piasto­waniem określonych godności.

ZNISZCZONE BARIERY

Zniszczone w ten sposób bariery cenzusu majątkowego i pochodzenia otworzyły drogę do wysokich stanowisk ludziom posiadającym odpowiednie talenty i kwalifikacje, niekoniecz­nie jednak będącym przedstawicielami wielkiego kapitału. Występowa­nie tego zjawiska jako reguły w wysoko uprzemysłowionych krajach kapitalistycznych dało podstawę do snucia hipotez, iż państwo kapitali­styczne przechodzi metamorfozę, w efekcie której straci swe kla­sowe oblicze, wynikające ze sprzeczności interesów kapitału i siły na­jemnej, gdyż obecnie podejmującymi decyzje są również członkowie klas pracujących. Jednakże analiza funkcjonowania tych państw oraz składu elit władzy zmusza do wprowadzenia istotnych korektur do przedstawionego tu poglądu. Po pierwsze, w rzeczywistości znaczny jest udział w elitach władzy jednostek wywodzących się ze świata wielkiego kapitału.

POMIMO ISTNIENIA

Co więcej, pomimo istnienia bardzo licznych wyspecjalizo­wanych organizacji i pozornego odseparowania organów władzy poli­tycznej od ekonomicznej czy wojskowej, istnieje między nimi więź poprzez osobiste uczestnictwo tych samych osób w organach władzy różnego typu (np. przedstawiciele wielkiego kapitału piastujący wyso­kie godności państwowe czy wojskowe ), poprzez łączące je koligacje rodzinne, powiązania ekonomiczne itd., więź, która zwiększa faktyczny udział w rządzeniu przedstawicieli klasy panującej. Po drugie, naj­ważniejsze kryterium oceny stanowi tu odpowiedź na pytanie, w czyim interesie są podejmowane decyzje.

PROSTA ODPOWIEDŹ

Odpowiedź taka nie jest prosta, gdyż konkretne posunięcia muszą być analizowane ze względu na krót­ko- i długofalowe korzyści, które mają przynieść poszczególnym częś­ciom społeczeństwa. I tak np. marksistowscy oraz niektórzy niemarksi- stowscy socjologowie i ekonomiści twierdzą, iż realizowane na Zacho­dzie koncepcje „welfare State”, ,,new deal” itp., które przyniosły wiele realnych korzyści klasom pracującym, służą również, z punktu widze­nia perspektywicznie traktowanych interesów istniejącego państwa, utrzymaniu i wzmocnieniu egzystującego tam układu sił ekonomicznych i politycznych, stanowiąc cenę, która musi być zapłacona, jeśli klasa panująca nie chce ponieść większych strat. Podobnie interpretuje się niezgodność niektórych decyzji organów władzy z interesami poszczegól­nych odłamów klasy panującej; chodzi tu o ochronę pozycji tej klasy jako całości.

WYJAŚNIENIE TRUDNOŚCI

Wyjaśnianie treści podejmowanych decyzji wyłącznie w kategoriach interesów klasy panującej byłoby jednak fałszywe, mo­dyfikuje je bowiem wpływ samego aparatu władzy (tzn. ludzi w jego skład wchodzących), grup nacisku, partii politycznych i opinii publicz­nej.Aparat władzy, szczególnie aparat biurokratyczny (którego gwałtowny rozrost obserwuje się w ostatnich dziesiątkach lat), pomimo silnego związku z klasą panującą wykazuje pewną tendencję do auto- nomizowania się, co się wyraża w dążeniu do realizowania własnych celów, nieraz sprzecznych z interesami lokalnych grup tej klasy.Istotny wpływ na treść podejmowanych decyzji mają również gru­py nacisku (nazywane czasem grupami interesów), które choć same nie sięgają po władzę, wywierają presję na poszczególne ogniwa aparatu państwowego, by uzyskać rezultaty zbieżne ze swoimi interesami.