Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

Witaj!

Witaj na moim blogu którego tematyka dotyczy mediów i reklamy. znajdziesz tutaj wiele przydatnych wpisów dotyczących funkcjonowania mediów i reklamy w nich.
Zapraszam do lektury!

 

DŁUGOTRWAŁY PROCES

Nierównomierna dystrybucja coraz większych nadwyżek uzyskiwa­nych dzięki ustawicznie doskonalonym sposobom produkcji prowadziła w dziejach społeczeństw ludzkich do wytworzenia klas o rozbieżnych, często sprzecznych interesach i państwa jako organu stojącego na straży nowego ładu społecznego.Powstanie państwa było procesem długotrwałym, polegającym na przekształcaniu, wypieraniu oraz zastępowaniu nowymi dawnych orga­nów ustroju rodowego. Pojawia się nowa władza publiczna, która kieruje i koordynuje działania członków społeczeństwa, podporządkowując je interesom grupy ludzi, w imieniu których rządzi. Zostają wprowadzone nowe normy postępowania, obowiązujące wszystkich obywateli państwa, a więc przekreślające dawne, zróżnicowane plemiennie reguły działania.Nowy podział członków społeczeństwa na klasy, według stanu ma­jątkowego, przebiega w poprzek dawnych podziałów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

NOWE ZASADY

Nowe zasady wyznaczają teraz miejsce jednostki, określają zakres jej przywilejów (np. prawo piastowania urzędów przysługiwało jedynie arystokracji w państwie ateńskim) i obowiązków (np. sposób uczestniczenia w woj­nie: w konnicy, piechocie lub flocie w zależności od klasy, do której osobnik należał). Komplikujący się społeczny podział pracy powoduje powstawanie różnorodnych organizacji strzegących interesów poszczegól­nych grup oraz związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa jako całości. Podział na rody i plemiona coraz bardziej ‘traci na znaczeniu, ustępując miejsca nowemu, czysto terytorialnemu podziałowi. Wszystkie te zmiany ugruntowują nową strukturę ekonomiczno-społeczną, opartą na nie znanych wcześniej zasadach wyzysku znacznej większości społe­czeństwa przez nieliczną grupę ludzi.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

STOSUNKI KLASOWE

Ponieważ grupa ta nie może liczyć na akceptację przez całe społeczeństwo swoich partykularnych intere­sów, często sprzecznych z interesami reszty, władzę swą opiera na zalegalizowanym przymusie, realizowanym przy pomocy siły zbrojnej (wojsko i policja),’ zmonopolizowanej przez siebie władzy sądowniczej oraz kontrolowanym aparacie fiskalnym. Ze względu na stosunki klasowe panujące w poszczególnych epokach można wyróżnić następujące typy państw: niewolnicze, feudalne, ka­pitalistyczne i socjalistyczne. W zależności od całego splotu warunków historycznych przybierają one różne formy (np. monarchii, dyktatury, demokracji).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PAŃSTWO JAKO WYTWÓR

Państwo, jako wytwór społeczeństw klasowych, jest aparatem wy­zysku i przemocy klasy panującej ekonomicznie i politycznie nad resztą społeczeństwa. Do tego jednak nie ograniczają się funkcje państwa. Pełni ono również rolę koordynatora działań jednostek, prowadząc do integracji członków społeczeństwa. Ze względu na przedmiot od­działywania (własne społeczeństwo — inne) można tu wyróżnić funkcje wewnętrzne oraz funkcje zewnętrzne państwa. Do funkcji wewnętrznych należą przede wszystkim: zabezpieczenie warunków panowania klasy panującej ekonomicznie (głównie ochrona istniejących stosunków własności za pomocą środków przemocy), koordynacja działań gospo­darczych, ugruntowanie panowania ideologicznego klasy panującej (podporządkowana mu działalność kulturalno-wychowawcza), rozładowy­wanie napięć pomiędzy klasami antagonistycznymi.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FUNKCJE ZEWNĘTRZNE

Funkcje zewnętrzne polegają na organizowaniu stosunków pomiędzy własnym społeczeń­stwem a społeczeństwami innych organizmów państwowych, kierując się przede wszystkim interesami klasy panującej (np. wojny rujnujące ludność, lecz służące celom określonej grupy). Wymienione tu funkcje w przypadku różnego typu państw obejmują mniej lub bardziej szeroki zakres działania organów władzy. Przykład może tu stanowić sposób wypełniania funkcji gospodarczej w państwie wczesnokapitalistycznym i współcześnie w wysoko uprzemysłowionych krajach kapitalistycznych: przejście państwa od roli „stróża nocnego” w okresie klasycznego kapitalizmu wolnokonkurencyjnego do coraz bardziej zaawansowanego interwencjonizmu państwowego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ANALIZA FUNKCJONOWANIA

Analiza funkcjonowania państwa skłania do zwrócenia uwagi na zagadnienie relacji pomiędzy sprawowaniem władzy a panowaniem, czyli mówiąc inaczej na stosunki, jakie zachodzą pomiędzy osobami podejmującymi bezpośrednio decyzje polityczne a klasą panującą eko­nomicznie i politycznie. Epoki wcześniejsze w pewnym stopniu uchy­lają ten problem, gdyż przeważnie rządy sprawowali ludzie należący do klasy uprzywilejowanej. Dla niewolnictwa i feudalizmu charaktery­styczne było w zasadzie personalne łączenie władzy politycznej, woj­skowej i sądowniczej z bezpośrednim jej wykonywaniem przez przed­stawicieli klasy panującej. Ustrój kapitalistyczny, zwłaszcza jego faza dojrzała, przynosi znaczną zmianę w tym zakresie: pochodzenie i posia­dany majątek przestają stanowić wystarczające kwalifikacje do objęcia wysokich i wpływowych stanowisk; potrzebne są odpowiednie umie­jętności, które warunkują wypełnienie zadań związanych z piasto­waniem określonych godności.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ZNISZCZONE BARIERY

Zniszczone w ten sposób bariery cenzusu majątkowego i pochodzenia otworzyły drogę do wysokich stanowisk ludziom posiadającym odpowiednie talenty i kwalifikacje, niekoniecz­nie jednak będącym przedstawicielami wielkiego kapitału. Występowa­nie tego zjawiska jako reguły w wysoko uprzemysłowionych krajach kapitalistycznych dało podstawę do snucia hipotez, iż państwo kapitali­styczne przechodzi metamorfozę, w efekcie której straci swe kla­sowe oblicze, wynikające ze sprzeczności interesów kapitału i siły na­jemnej, gdyż obecnie podejmującymi decyzje są również członkowie klas pracujących. Jednakże analiza funkcjonowania tych państw oraz składu elit władzy zmusza do wprowadzenia istotnych korektur do przedstawionego tu poglądu. Po pierwsze, w rzeczywistości znaczny jest udział w elitach władzy jednostek wywodzących się ze świata wielkiego kapitału.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

POMIMO ISTNIENIA

Co więcej, pomimo istnienia bardzo licznych wyspecjalizo­wanych organizacji i pozornego odseparowania organów władzy poli­tycznej od ekonomicznej czy wojskowej, istnieje między nimi więź poprzez osobiste uczestnictwo tych samych osób w organach władzy różnego typu (np. przedstawiciele wielkiego kapitału piastujący wyso­kie godności państwowe czy wojskowe ), poprzez łączące je koligacje rodzinne, powiązania ekonomiczne itd., więź, która zwiększa faktyczny udział w rządzeniu przedstawicieli klasy panującej. Po drugie, naj­ważniejsze kryterium oceny stanowi tu odpowiedź na pytanie, w czyim interesie są podejmowane decyzje.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PROSTA ODPOWIEDŹ

Odpowiedź taka nie jest prosta, gdyż konkretne posunięcia muszą być analizowane ze względu na krót­ko- i długofalowe korzyści, które mają przynieść poszczególnym częś­ciom społeczeństwa. I tak np. marksistowscy oraz niektórzy niemarksi- stowscy socjologowie i ekonomiści twierdzą, iż realizowane na Zacho­dzie koncepcje „welfare State”, ,,new deal” itp., które przyniosły wiele realnych korzyści klasom pracującym, służą również, z punktu widze­nia perspektywicznie traktowanych interesów istniejącego państwa, utrzymaniu i wzmocnieniu egzystującego tam układu sił ekonomicznych i politycznych, stanowiąc cenę, która musi być zapłacona, jeśli klasa panująca nie chce ponieść większych strat. Podobnie interpretuje się niezgodność niektórych decyzji organów władzy z interesami poszczegól­nych odłamów klasy panującej; chodzi tu o ochronę pozycji tej klasy jako całości.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WYJAŚNIENIE TRUDNOŚCI

Wyjaśnianie treści podejmowanych decyzji wyłącznie w kategoriach interesów klasy panującej byłoby jednak fałszywe, mo­dyfikuje je bowiem wpływ samego aparatu władzy (tzn. ludzi w jego skład wchodzących), grup nacisku, partii politycznych i opinii publicz­nej.Aparat władzy, szczególnie aparat biurokratyczny (którego gwałtowny rozrost obserwuje się w ostatnich dziesiątkach lat), pomimo silnego związku z klasą panującą wykazuje pewną tendencję do auto- nomizowania się, co się wyraża w dążeniu do realizowania własnych celów, nieraz sprzecznych z interesami lokalnych grup tej klasy.Istotny wpływ na treść podejmowanych decyzji mają również gru­py nacisku (nazywane czasem grupami interesów), które choć same nie sięgają po władzę, wywierają presję na poszczególne ogniwa aparatu państwowego, by uzyskać rezultaty zbieżne ze swoimi interesami.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn